Garantivillkor för PyttePrints produkter

Garantiperiod

Garantin gäller under två år från det att produkten slutbetalats. Garantiperioden börjar räknas från den dag då full betalning mottagits och bekräftats.

Originalfilkrav

För att garantin ska vara giltig krävs att den digitala originalfilen som levereras tillsammans med skulpturen finns kvar och är tillgänglig under garantiperioden.

Kross- och sprickskador

Vi ersätter kross- och sprickskador på produkten, förutsatt att sådana skador inte har orsakats av medveten påverkan eller skadlig manipulation från kundens sida. Garantin täcker endast skador som uppstår under normal användning och hantering av produkten.

UV-skyddslack

Produkten levereras med UV-skyddslack för att förhindra gulning. Garantin täcker eventuell avvikelse från normal färgton som uppkommer på grund av bristfälligt UV-skydd, under förutsättning att produkten har använts och förvarats enligt anvisningarna.

Garantiansvar

PyttePrint förbehåller sig rätten att bedöma giltigheten av garantianspråk och att fatta beslut om reparation, ersättning eller återbetalning baserat på undersökning av skadad produkt och dess sammanhang.

Garantiåtgärder

Vid garantianspråk, vänligen kontakta PyttePrints kundtjänst och tillhandahåll relevant information samt själva skulpturen. PyttePrint förbehåller sig rätten att utföra reparation, ersättning eller återbetalning efter eget gottfinnande.

Undantag från garanti

Garantin täcker inte skador som uppkommit på grund av felaktig användning, försumlighet eller andra omständigheter som ligger utanför PyttePrints kontroll.

Garantiöverföring

Garantin är personlig och gäller endast för den ursprunglige köparen och kan ej överföras till en tredje part.

Force majeure

PyttePrint ansvarar inte för bristande prestation på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom krig, naturkatastrofer, strejker eller andra force majeure-händelser.

Genom att göra ett köp hos PyttePrint godkänner kunden dessa garantivillkor. Garantin innebär inte en begränsning av kundens lagstadgade rättigheter och anspråk enligt konsumentlagstiftning.

Om olyckan är framme…

Senast uppdaterad: 2024-02-29